Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Obec Suchá Hora získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi obcou Suchá Hora a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 07.11.2017.

Identifikácia projektu

Názov: Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Kód projektu v ITMS2014+: 302021G752

Miesto realizácie: Suchá Hora

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

NFP: maximálne do výšky 210 323,92 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je výstavba novej materskej školy v obci Suchá Hora s kapacitou 60 miest.

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov obce a zabezpečenie trvalo udržateľného poskytovania služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania pri zvýšení jeho kvality a hrubej zaškolenosti detí MŠ v obci.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

  • zvýšenie kapacity MŠ na 60 detí,
  • zabezpečenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie v objekte MŠ,
  • zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a vytvorenie podmienok pre skvalitnenie predprimárneho vzdelávania a jeho rozšírenia o nové prvky a programy.

 

Zmluva o dielo 1/10/2018     ikona pdf d        ikona pdf d

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/10/2018        ikona pdf d 

Projektová dokumentácia:  ikona pdf d       ikona pdf d        ikona pdf d        ikona pdf d

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1/10/2018      ikona pdf d