Uznesenie č. 7/2017 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2017

UZNESENIE č. 7

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného: 15.12. 2017

o 19.00 hod. (piatok) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

 A 7/2017  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

  1. Kontrolu uznesenia č. 6/2017 zo dňa 24.11.2017

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

  1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Suchá Hora na roky   

          2018-2020

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

B 7/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

  1. Celkový program rokovania.

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

  1. V zmysle §9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa predaj tých častí pozemku EKN parcela č. 635 orná pôda o výmere 638 m2 zapísaná na liste vlastníctva č.852 v katastrálnom území Suchá Hora pod B4 v podiele 10/24 vo vlastníctve obce podľa zamerania geometrickým plánom č. 95/2017 zo dňa 30.10.2017 vyhotoviteľom Ing. Andrej Mažári geodet Trstená, IČO:40610080, úradne overený Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom dňa 08.11.2017 pod číslom 340/17, ktoré zodpovedajú dielu č. 2 o výmere 374 m2 novovytvorenej CKN parcele č.851 orná pôda o výmere 331 m2, dielu č. 6 o výmere 167 m2 novovytvorenej CKN parcele č.853/2 orná pôda o výmere 111 m2, dielu č. 7 o výmere 50 m2 novovytvorenej CKN parcele č.853/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, dielu č. 8 o výmere 21 m2 novovytvorenej CKN parcele č.853/4 zastavané plochy a nádvoria, Korčekovi Pavlovi rod. Korček, nar. 11.01.1990, trvale bytom 027 13 Suchá Hora 277, za účelom vysporiadania pozemkov pod stavbou rodinného domu so súpisným č.277. Celkovo sa jedná o odkúpenie časti pozemku EKN parcely č. 635 vo výmere 255 m2 za kúpnu cenu schválenú vo výške 0,66€/m2, čo vo finančnom vyčíslení zodpovedá sume 168,30 €.

                                                                                                  Ing. Miloš Šustek – starosta obce

  1. Návrh VZN Obce Suchá Hora č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

          komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

  1. Rozpočtové opatrenie č. 6:

    navýšenie rozpočtovej položky 0111 611 tarifný plat o 10000,- €                                                                                              

    navýšenie rozpočtovej položky 0111 621 poistné do VZP o 500,- €,

    navýšenie rozpočtovej položky 0111 625 002 poistné do SP o 3000,- €

    navýšenie rozpočtovej položky 0111 625 004 poistné do SP – invalidné poistenie o 600,- €

    navýšenie rozpočtovej položky 0111 625 007 poistné do SP – RF o 600,- €

    navýšenie rozpočtovej položky 0111 632 003 poštové služby o 200,- €

    navýšenie rozpočtovej položky 0111 633 006 všeobecný materiál o 2000,- €

    navýšenie rozpočtovej položky 0111 634 001 palivá a špeciálne kvapaliny o 600,- €

    navýšenie rozpočtovej položky 0111 634 002 servis a údržba o 500,- €

    navýšenie rozpočtovej položky 0111 634 003 poistenie o 200,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0111 635 004 údržba zariadení a techniky o 400,-

   navýšenie rozpočtovej položky 0111 637 004 všeobecné služby o 6000,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0111 637 005 špeciálne služby o 6650,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0111 637 012 poplatky a odvody o 200,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0111 637 014 stravovanie o 1000,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0111 637 016 prídel do SF o 200,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0111 637 017 provízia o 60,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0111 637 020 finančné zúčtovanie o 400,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0111 641 012 transfery v rámci Vnútornej správy o 2500,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0111 641 013 transfery v rámci VS na prenesený výkon o 1500,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0111 642 006 transfery na členské príspevky o 1500,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0133 637 0112 poplatky a odvody o 100,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0320 632 001 energie (DHZ) o 500,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0320 634 003 poistenie (DHZ) 1000,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0320 637 001 školenia a kurzy (DHZ) o 300,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0320 637 004 všeobecné služby (DHZ) o 400,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0320 637 005 špeciálne služby (DHZ) o 200,- €

   navýšenie rozpočtovej položky 0840 632 001 DN energie o 1000,- €

   z očakávaného navýšenia celkových bežných príjmov územnej samosprávy, 111 003 z výnosov daňových príjmov fyzických osôb.                                                

                                                                                                        Ing. Miloš Šustek - starosta obce                                                                                                            

  1. Žiadosť č. 260/2017 o pridelenie dotácie na rok 2018 – Základná škola s materskou školou  

          Hladovka v sume 2100,- €.

                                                                                                        Ing. Miloš Šustek - starosta obce

  1. Návrh rozpočtu Obce Suchá Hora na roky 2018-2020.

                                                                                                        Ing. Miloš Šustek - starosta obce

  1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018.

                                                                                                         Ing. Miloš Šustek - starosta obce

Zapisovateľ:  Cyrulová M.                                                                          Ing. Miloš Šustek

Overovatelia :  Ing. Tatiana Trojanová                                                    starosta obce v.r.

                           Miroslav Chovančák

                                              

                          

V Suchej Hore 15.12.2017

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2018 www.suchahora.eu. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.