Vzory tlačív

1. Návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby ikona pdf d  
2. Ohlásenie stavebných úprav  udržiavacích prác ikona pdf d  
3. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby ikona pdf d  
4. Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby ikona pdf d  
5. Žiadosť o ohlásenie jednoduchej stavby ikona pdf d  
6. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby ikona pdf d  
7. Žiadosť o povolenie terénnych úprav ikona pdf d  
8. Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia ikona pdf d  
9. Žiadosť o stavebné povolenie ikona pdf d  
10.  Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia ikona pdf d  
11.  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny ikona pdf d  
12.  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením ikona pdf d  
13.  Žiadosť o zmenu v užívaní stavby ikona pdf d