Miestne komunikácie

Miestne komunikácie a ich príprava

Obec Suchá Hora, v zastúpení starostom obce - Ing. Milošom Šustekom, začala, s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod miestnu komunikáciu (ďalej MK) v Obci Suchá Hora, v lokalite „Na Ogrode" podľa GP č. 104/2011 a v lokalite Pod Borom tzv. koniec Cigánskej ulice, podľa  Gp č. 108/2011.

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.6 zo dňa 5.11.2011, bola stanovená kúpna cena na 0,0333 €/ m2 (t.j. 1,00 Sk/m2).

Predmetná   MK   bola   a bude   navrhovaná   v Územnom   pláne   Obce   Suchá   Hora   ako verejnoprospešná stavba, ktorá bude slúžiť pre všetkých občanov Obce.

Na základe vyššie uvedeného prosíme vlastníkov dotknutých parciel o podpis kúpnej zmluvy, ktorá je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Suchej Hore počas úradných hodín od 7:00-15:00 hod.

Zoznam vlastníkov v lokalite "Na Ogrode"

Snímka GP č. 104/2011 lokalita "Na Ogrode"

Kúpna zmluva Cesta na Ogrode

Zoznam vlastníkov v lokalite "Pod Borom "

Kúpna zmluva Cesta pod Borom

ROZHODNUTIE, Správa Katastra Tvrdošín  - Cesta pod Borom

ROZHODNUTIE, Správa Katastra Tvrdošín - Cesta na Ogrode