Rekonštrukcia budovy požiarnej ochrany Suchá Hora

rbposh.png

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 %

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja

"Investícia do vašej budúcnosti"

REKONŠTRUKCIA BUDOVY POŽIARNEJ OCHRANY

SUCHÁ HORA

Výška poskytnutého príspevku: 264 539,18 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre regionálny operačný program

www.ropka.sk

 

Viac informácii: Požiarna zbrojnica

Miestne komunikácie

Miestne komunikácie a ich príprava

Obec Suchá Hora, v zastúpení starostom obce - Ing. Milošom Šustekom, začala, s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod miestnu komunikáciu (ďalej MK) v Obci Suchá Hora, v lokalite „Na Ogrode" podľa GP č. 104/2011 a v lokalite Pod Borom tzv. koniec Cigánskej ulice, podľa  Gp č. 108/2011.

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.6 zo dňa 5.11.2011, bola stanovená kúpna cena na 0,0333 €/ m2 (t.j. 1,00 Sk/m2).

Predmetná   MK   bola   a bude   navrhovaná   v Územnom   pláne   Obce   Suchá   Hora   ako verejnoprospešná stavba, ktorá bude slúžiť pre všetkých občanov Obce.

Na základe vyššie uvedeného prosíme vlastníkov dotknutých parciel o podpis kúpnej zmluvy, ktorá je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Suchej Hore počas úradných hodín od 7:00-15:00 hod.

Zoznam vlastníkov v lokalite "Na Ogrode"

Snímka GP č. 104/2011 lokalita "Na Ogrode"

Kúpna zmluva Cesta na Ogrode

Zoznam vlastníkov v lokalite "Pod Borom "

Kúpna zmluva Cesta pod Borom

ROZHODNUTIE, Správa Katastra Tvrdošín  - Cesta pod Borom

ROZHODNUTIE, Správa Katastra Tvrdošín - Cesta na Ogrode

Požiarná zbrojnica

Rekonštrukcia budovy požiarnej ochrany Suchá Hora

PROJEKT :

V objekte bude prevedená komplexná rekonštrukcia . V súcasnosti slúži budova len na garážovanie hasicskej techniky, nie sú tu vybudované sociálne zariadenia a príslušenstvo , objekt nie je vykurovaný. Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu I. nadzemného podlažia. Pri rekonštrukcii sa uvažuje z možnosťou dobudovania II. nadzemného podlažia .Po rozšírení objektu na II.NP budú vytvorené podmienky pre výkon stálej služby hasičského záchranného zboru pri predpokladanom počte troch zamestnancov na smene, v celkovom počte 10 zamestnancov.

Budova požiarnej ochrany Suchá Hora tvorí jeden objekt , pričom juhovýchodná čast objektu nie je majetkovo vysporiadaná , stavebné úpravy v tejto časti patria medzi neoprávnený stavebné náklady. Nachádzajú sa tu garáže a skladové priestory. Vykurovanie a zdravotechnika v objekte nie sú riešené. Pôvodná budova je prízemná , nosnú konštrukciu tvorí konštrukcia s ocelových väzníkov s rozstupom 4000mm . Strešná konštrukcia je z ocelových priehradových väzníkov na ktoré sú kotvené drevené hranoly a krytina z trapézového plechu. Obvodový plášt je tvorený z pórobetónových tvárnic hr. 350mm. Väcšina vnútorných priečok v objekte bola murovaná dodatočne , pri obhliadke objektu statikom boli zistené značné praskliny , spôsobené nedostatočným základom. Priečky a podlahu je potrebné vybúrat a zhotovit nové základové pásy. Okná sú drevené zastaralej konštrukcie, je potrebná výmena. Garážové brány v garáži c. 101, 117 sú realizované nové , nie je potrebná výmena.

Súhrná technické správa

Sprievodná a technická správa

Pohľad: Celkový vzhľad

Pohľad: 1.Nadzemné podlažie

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (Rekonštrukcia budovy požiarnej ochrany v Suchej Hore)

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 5.10.2010 na vykonanie verejného obstarávania

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/10/2010  zo dňa 10.12.2010 na zhotovenie diela :Rekonštrukcia budovy

požiarnej ochrany v Suchej Hore

Mandátna zmluva č.1/2011 na vykonanie investorskej inžinierskej  činnosti na stavbu Rekonštrukcia budovy

požiarnej ochrany v Suchej Hore

Faktúra_Ing. Ivan Dauda - č.2012003

Faktúra  Eurocluster s.r.o. -  č.2011177

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo_Eurocluster s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Úverová zmluva

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo_Eurocluster s.r.o.

Faktúra č. 1200112_ Stavpoč_František Jendroľ

Faktúra č. 1200111_ Stavpoč_František Jendroľ

Faktúra č. 1200192_Stavpoč František Jendroľ

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2018 www.suchahora.eu. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.