Odporúčanie hasičov počas vykurovacej sezóny - usmernenie

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.

Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä:

 • nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
 • nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
 • zlý technický stav vykurovacích telies.

Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým popolom.

Za účelom zníženia počtu požiarov Vám preto hasiči odporúčajú:

 • skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím,
 • inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu,
 • zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov (zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou),
 • vykurovať správnym palivom, určeným výrobcom (spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a zároveň dochádza k znečisteniu ovzdušia),
 • správne uskladňovať palivo (v tesnej blízkosti vykurovacích telies a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky)
 • popol vysypávať len do nehorľavých nádob,
 • dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.

Pozvánka 9/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na deviate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

17.10. 2019 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 7/2019 zo dňa 16.08.2019 a č. 8/2019 zo dňa 28.08.2019
 4. Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka – prekladka  NN prípojky - nová budova MŠ -  návrh na schválenie
 1. Návrh nájomnej zmluvy medzi obcou a Janou Motýľovou, S. Hora – autobusová zástavka na parc. C-KN č. 200 a E-KN č. 136
 1. Návrh nájomnej zmluvy medzi obcou a Zdenkom Trojanom, S. Hora - na parc. E-KN č. 13186
 2. Správa a dodatok nezávislého audítora za rok 2018
 3. Rozpočtové opatrenia starostu obce č. 1
 4. Schválenie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov a finančného príspevku na Mikuláša pre deti
 1. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch
 2. Rôzne
 3. Diskusia
 4. Záver

V Suchej Hore 14.10.2019

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                               v.r.

 

 

                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                                

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.