Pomoc pre rodiny v obci

 

Tak ako vlani aj tento rok V.I.A.C inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spoločne  s firmou GARBIAR Stavebniny s.r.o. ., vytvorili grantový program na podporu rodín z okresov Tvrdošín a Námestovo, ktoré sa nepriazňou osudu ocitli v sociálnej či materiálnej núdzi.

Chceme pomáhať rodinám, ktoré pomoc potrebujú a chceme aby sa o tejto možnosti dozvedel čo najširší okruh ľudí. Preto sa na  Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri propagovaní informácií o tomto programe.

Prostredníctvom grantu VIAC pre rodinu, môžu občania Vašej obce hmatateľne pomôcť svojim spoluobčanom a  tým, ktorí pomoc potrebujú a sami o ňu požiadať nevedia alebo nechcú.

Budeme radi, ak sa zapojíte do pomoci tejto iniciatíve. V prílohách nájdete:

1./ plagát k tejto iniciatíve, ak je možné poprosíme Vás zverejniť ho na Vašej webovej stránke a na Vašej obecnej tabuli vo vašej obci.

2./ všeobecné podmienky tejto výzvy

„Milý občania, máme pre Vás pozvánku k solidarite, k pomoci blížnym, ktorý to potrebujú.
Poznáte rodinu, ktorá má akékoľvek sociálne problémy a potrebuje pomoc? Chcete jej pomôcť? Ak áno, zapojte sa aj Vy do výzvy: VIAC pre rodinu .
Viac informácií o výzve a kontakt nájdete na obecnej tabuli alebo na našej obecnej webovej stránke. Prípadne na internetovej stránke www.ozviac.sk
Program sa otvára 01.12.2019, uzávierka podávania žiadostí je 06.01. 2020 do 24.00 hod. “

Akákoľvek Vaša pomoc pri propagácii tejto aktivity je plne na Vašej voľbe a dobrovoľnosti. My veríme že v spolupráci je občianska odozva a tvorba zdravej komunity.

Ak máte chuť nám pomôcť nad rámec spomenutých možností, kedykoľvek nás kontaktujte. Vaša iniciatíva je vítaná.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pomôcť dobrej veci.

Mgr. Mária Kašová

Odborný garant Komunitného centra Sinaj

ikona pdf dikona pdf d

Komunálny odpad

NÁVRH č.1

 Obec Suchá Hora podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  v y d á v a

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie 

Obce Suchá Hora

č.  ......../2020

 

o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo obce Suchá Hora podľa § 11 ods. 4 pís. d) zákona SNR č. 369/90 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od  1. januára 2020 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Článok 2

Vymedzenie poplatku

 • Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu ktoré vznikajú na území obce Suchá Hora.
 • Spoplatňovacím obdobím je kalendárny rok.

(3) Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
 2. b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádza na území obce na iný účel ako na podnikanie 
 3. c) podnikateľ( fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania za účelom predaja potravín, pohostinské a reštauračné zariadenia, zdravotnícke zariadenia.

Článok  3

Sadzba a určenie výšky poplatku

 • Sadzba poplatku pre poplatníka uvedeného v čl. 3 ods. 3 písm. a) a b) za odpady je 0,0318 Eur za jeden liter komunálnych odpadov a je stanovená hodnotou žetónu na vývoz 110 l KUKA nádoby, ktorá je 3,50 Eur a stanovuje sa minimálny odber 4 ks žetónov.
 • Sadzba poplatku pre poplatníka uvedeného v čl. 3 ods. 3 písm. c) za odpady je 0,054 Eur za jeden liter komunálnych odpadov a je stanovená hodnotou žetónu na vývoz 110 l

KUKA nádoby, ktorá je 6,00 Eur a stanovuje sa minimálny odber 12 ks žetónov

 

(3) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,015 eur za jeden kilogram stavebného  odpadu.

Článok  4

Platenie a splatnosť poplatku

 

 • Minimálne množstvo žetónov si domácnosti, ako aj právnické a fyzické osoby podnikajúce, majú povinnosť zakúpiť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

(2) Poplatok sa platí bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na účet obce vo VÚB, a.s.,expozitúra Trstená, číslo účtu SK 35 0200 0000 0000 2022 3332 alebo poštovou poukážkou na uvedný účet a pri platbe do 300 Eur aj v hotovosti do pokladne obce.

(3) Žetóny sa podľa potreby kupujú na obecnom úrade. Pri kúpe žetónov nad stanovený minimálny odber je hodnota žetónu 1,00 Eur. To platí pre všetky osoby uvedené v čl. 3.

(4) Platnosť žetónov je jedno zdaňovacie obdobie.

 

Článok 5

Uplatnenie zníženia a odpustenia poplatku

 • Obec odpustí poplatok poplatníkovi-fyzickej osobe podľa článku 2 ods 3 písm a) na základe žiadosti v týchto prípadoch:
 1. Osoba, ktorá sa celé zdaňovacie obdobie nepretržite zdržiava v zahraničí

(podkladom je pracovná zmluva v slovenskom jazyku, povolenie k pobytu, pracovné vízum, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí...)

 1. Osobe, u ktorej bolo zistené, že jej trvalý pobyt je v obci len formálny (podkladom je prehlásenie členov domácnosti a potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste skutočného pobytu)
 2. Osobe vo výkone trestu odňatia slobody viac ako 1 rok (podkladom je rozhodnutie súdu)
 3. Osobe, ktorej pobyt je neznámy (podkladom je potvrdenie polície, alebo čestné vyhlásenie členov rodiny príslušnej domácnosti s dodatkom o právnych následkoch pri nepravdivých údajoch)
 • Obec podľa zníži poplatok poplatníkovi-fyzickej osobe podľa článku 2 ods 3 písm a) na základe žiadosti v týchto prípadoch:
 1. o 2 ks žetónov študentom a žiakom študujúcim mimo obce (podkladom pre zníženie je potvrdenie o návšteve školy mimo obce spolu s potvrdením o ubytovaní študenta na internáte, ubytovni...)
 2. o 2 ks žetónov poplatníkovi, ktorý preukáže že sa viac ako 90 kalendárnych dní v zdaňovacom období nezdržiava na území obce (podkladom je potvrdenie zamestnávateľa, pracovná zmluva s uvedením miesta výkonu práce, alebo potvrdenie o prihlásení na prechodný pobyt v miestne výkonu práce, potvrdenie o ústavnom liečení alebo hospitalizácii...)

Článok 6 

Prechodné, zrušovacie  a záverečné ustanovenia

 

 • Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava platia príslušné ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 563/2009 z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Týmto nariadením sa rušia Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 zo dňa01.01.2019 schváleného zo dňa 19.12.2018 uznesením OZ č.2/2018.
 • Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Suchá Hora dňa 02.12.2019 a zvesený.........
 • Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa ...................12.2019
 • Toto VZN bolo vyhlásené dňa..............................
 • Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2020.

                                                                                                           Ing. Miloš Šustek

                                                                                                           starosta obce

Návrh tohto VZN vyvesený dňa:       02.12.2019                            

Návrh tohto VZN zvesený dňa:

Žiadosť o pomoc pri predchádzaní trestnej činnosti.

Žiadosť o pomoc pri predchádzaní trestnej činnosti.

         V súvislosti so zvýšeným výskytom krádeží vlámaním do rodinných domov v obciach a mestách v našom regióne, žiadame občanov o zvýšenú pozornosť,  pri zabezpečení si svojich príbytkov. Ku krádežiam zvykne dochádzať hlavne v čase konania sa večerných svätých omší, osláv a svadieb. V tom čase   ostávajú príbytky občanov prázdne, čo priťahuje pozornosť možných páchateľov. Ako opatrenie navrhujeme požiadať susedov o pomoc, prípadne zabezpečiť stráženie domu dôveryhodnou osobou, alebo nechať svietiť v niektorej časti domu a podobne. 

Kontaktné číslo : 0903 518 929 plk. Anton Steininger  OO PZ Trstená

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.