Pozvánka 2/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

19.12. 2018 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesenia č. 6/2018 zo dňa 20.10.2018, 1/2018 zo dňa 08.12.2018

 4. Žiadosť č. 225/2018 o pridelenie dotácií na rok 2019 - Základná škola s materskou školou Hladovka

 5. Žiadosť č.242/2018 o finančnú podporu pri oprave Oravského centra mládeže po požiari – V.I.A.C.

     Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

 6. Žiadosť č. 229/2018 o schválenie zaradenia do funkcie v DHZO Suchá Hora

 7. Žiadosť č. 234/2018 o odkúpenie pozemku – Daniela Škvareková, Miroslav Škvarek Suchá Hora 157

 8. Návrh VZN obce Suchá Hora č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne                                      

   odpady a drobné stavebné odpady

 9. Úprava rozpočtu obce na rok 2018

 10. Určenie platu starostu obce

 11. Návrh rozpočtu Obce Suchá Hora na roky 2019-2021

 12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu Obce Suchá Hora na roky 2019-

     2021

 13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019

 14. Rôzne

 15. Diskusia

 16. Záver

V Suchej Hore 13.12.2018

                                                                                                     Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

Pozvánka 1/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na prvé ustanovujúce zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

08.12. 2018 (sobota) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

       Návrh programu:

       

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení  

    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

    obce Suchá Hora

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho

     zasadnutia novozvoleným starostom

 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

 6. Vystúpenie starostu

 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

 8. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva - návrh

 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

10.Diskusia

11. Záver

 

V Suchej Hore 3.12.2018

                                                                                                                                               Ing. Miloš Šustek

                                                                                                                                                starosta obce

                                                                                                                                                        v.r.

Cyklotrasa

Cyklisti sa môžu tešiť novým tabuliam na cyklotrase

Na cyklotrase v úseku Trstená – Suchá Hora boli osadené cyklotabule v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V- A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Nadšenci cyklistiky určite ocenia nové cyklotabule na úseku Trstená – Suchá Hora, kde sú zároveň vyznačené kultúrne pamätihodnosti, kultúrne a historické inštitúcie a prírodné dedičstvo, ktoré sa nachádza na trase Dolný Kubín – Trstená – Suchá Hora – Czarny Dunajec – Zakopane. Na cyklotabuliach je taktiež umiestnený QR kód, prostredníctvom ktorého sa užívatelia cyklotrasy dozvedia aktuálne odchody a príchody vlakov. Na spomínanom úseku je celkovo osadených 11 cyklotabúľ, z toho v obci Suchá Hora 2 cyklotabule.

Spracované cyklotabule slúžili ako podklady k vydaniu cyklomáp vo formáte A2 s názvom „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, ktoré obsahujú podrobnejšie popisy najvýznamnejších pamätihodností a prírodného dedičstva. Cyklomapy sú dostupné na Obecnom úrade v Suchej Hore.

Veríme, že doplnením cyklotabúľ na tejto medzinárodnej cyklotrase zvýšime atraktivitu a záujem cyklistov, a tým sa stane ešte viac atraktívnejšia a lákavejšia pre slovenských, ale i zahraničných turistov.

 

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2018 www.suchahora.eu. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.