Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín

 

od 15.06.2018 od 07:00 hod. do odvolania

 

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.            o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní   najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok          a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste        v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne

mjr. Mgr. Dušan B a k o š

Pozvánka 3/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na tretie mimoriadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

18.06. 2018 (pondelok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Žiadosť č. 266/2017 o odkúpenie pozemku – Pavol Korček, Suchá Hora 277- Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 13.4.2018 - schválenie
 4. Žiadosť č. 273/2017 o predaj pozemku – Ján Šustek, Suchá Hora 92 – opätovné schválenie
 5. Cesta na Lánikoch – doplnenie vkladu V 642/2018 zo dňa 4.5.2018
 6. Diskusia
 7. Záver

                                                                                              Ing. Miloš Šustek

     V Suchej Hore: 18.06.2018                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

Pozvánka 2/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na druhé mimoriadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

13.06. 2018 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 1/2018 zo dňa 02.03.2018
 4. Žiadosť č. 266/2017 o odkúpenie pozemku – Pavol Korček, Suchá Hora 277- Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 13.4.2018 - schválenie
 5. Žiadosť č. 273/2017 o predaj pozemku – Ján Šustek, Suchá Hora 92 – opätovné schválenie
 6. Cesta na Lánikoch – doplnenie vkladu V 642/2018 zo dňa 4.5.2018
 7. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch
 8. Diskusia
 9. Záver

                                                                                              Ing. Miloš Šustek

     V Suchej Hore: 11.06.2018                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

Božie Telo 2018

Vo štvrtok, 31. mája 2018, bol prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Po svätej omši o 16:00 h. bola eucharistická procesia vonku cez dedinu. Tento rok procesia šla od kostola smerom na ulicu Pod Borom. Pripravené boli štyri oltáriky na túto procesiu. Do procesie išli dievčatá, ktoré sypali kvety pred Pánom Ježišom. Na túto slávnosť prišli muži v goralských krojoch, ktorí niesli baldachýn a tiež hasiči, ktorí robili čestnú stráž. Prišli aj všetci miništranti. Vyzdobili sa domy na ulici, po ktorej išla procesia. Na túto slávnosť prišli veriaci v krojovom slávnostnom oblečení. Procesia bola vonkajším prejavom našej viery v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii.

Fotogaléria tu: https://www.zonerama.com/evaphoto/Album/4364820

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2018 www.suchahora.eu. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.