Štatistický úrad

 

 

Zisťovanie EHIS

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Europskej únie podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS). Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na zisťovania, ktoré boli uskutočnené v rodoch 2009 a 2014.

Cieľom zisťovania EHIS je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zber údajov, ktorý prebieha podľa harmonizovanej metodiky, umožňuje medzinárodné porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovnia  pre rok 2019 vybraných viac ako 430 obcí, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených 8000 domácnosti.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi Zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovanie domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics,sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 041/5113210 - Ing. Alena Babíková.

 

Pozvánka 6/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na šieste  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

28.06. 2019 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Suchá Hora na roky 2019-2025
  4. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce
  5. Rôzne
  6. Záver

V Suchej Hore 24.06.2019

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                             v.r.

 

                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                                

Procesia na Božie Telo 2019

Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok.

Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomného pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Tento ľudovo nazývaný sviatok Božie Telo odpradávna sprevádza tradícia procesií.

Tak to bolo aj v tomto roku. Vonkajšia slávnosť Božieho Tela sa uskutočnila vo štvrtok 20. júna 2019. Tento rok procesia viedla od kostola smerom na Novú ulicu. „Oltáriky“ vytvárali štyri rodiny zo zelene a kvetov pred svojimi domami. Na týchto miestach sa konala bohoslužba, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Pred kňazom kráčajúcim s monštranciou pod baldachýnom dievčatá v bielom oblečení na znak úcty rozsýpali na cestu lupene kvetov a veriaci za sprievodu organistky spievali náboženské piesne.

Na slávnosti sa zúčastnili aj muži v goralských krojoch, ktorí niesli baldachýn a tiež hasiči, ktorí robili čestnú stráž. Taktiež nechýbali všetci miništranti. Procesia, čiže putovanie s Eucharistiou, symbolicky vyjadruje naše pozemské putovanie, náš život s Kristom. Zároveň je verejným vyjadrením viery v prítomnosť Krista v Eucharistii. Všetkým Vám ďakujeme za pomoc a ochotu.

Fotogaléria tu: https://www.zonerama.com/evaphoto/Album/5393113

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.